Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nasze projekty

Krakowski Park Technologiczny realizując swoją misję i zadania, uczestniczy w wielu długofalowych projektach, które w dużej mierze finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Branża
Dla młodzieży (3)
Game dev (6)
ICT (3)
Innowacje (11)
Promocja gospodarcza (11)
Smart city (1)
Startupy (14)
Technologie kosmiczne (2)
Typ projektu
Badania i raporty (5)
Infrastruktura (2)
Konkurs (1)
Szkolenia i edukacja (11)
Wsparcie innowacyjności (7)
Wsparcie przedsiębiorczości (20)
Wydarzenie (4)
Wyjazd (1)
Stan
Aktywny (17)
Zakończony (31)
3DCentral
innowacje
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
3DCentral

Celem Programu Interreg Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami w Europie Środkowej, aby nasze miasta i regiony stały się lepszym miejscem do życia i pracy. Ta transnarodowa współpraca jest katalizatorem wdrażania  inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze  innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Współpraca transnarodowa buduje zdolności na szczeblu regionalnym, zgodnie ze zintegrowanym podejściem oddolnym, angażując i koordynując właściwe podmioty ze wszystkich szczebli zarządzania.

 

Założeniem projektu 3DCentral jest stworzenie sieci regionów innowacji działających w obszarze technologii  inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania poprzez tzw. Osie Wiedzy Europy Środowej (KACE – Knowledge Axis Central Europe). W celu zapewnienia na szczeblu regionalnym wzrostu napędzanego innowacją i zredukowania występujących różnic, konieczne jest wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemach innowacji oraz pomiędzy regionami. Dodatkowo działania te powinny pozytywnie wpłynąć na transfer technologii pomiędzy kluczowymi podmiotami systemów innowacyjności.

 

Najważniejszym przewidywanym rezultatem projektu jest: „Wzmocnienie powiązań między uczestnikami systemów innowacyjności osiągnięte dzięki współpracy transnarodowej, prowadzące do zwiększenia potencjału innowacyjnego regionów Europy Środkowej”.

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

 

Strona Programu: www.interreg-central.eu

 

Lista Partnerów

(Rola) – Partner (Kraj)

(LP) IDM Südtirol-Alto Adige (Włochy)
(P1) Associazione della fabricca intellgente Lombardia (Włochy)
(P2) Fachhochschule Campus02 (Austria)
(P3) evolaris next level GmbH (Austria)
(P4) Fraunhofer IWU Chemnitz (Niemcy)
(P5) Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (Niemcy)
(P6) Technolški Park Ljubljana (Słowenia)
(P7) Technoški Park Pomurje (Słowenia)
(P8) Pannon Gazdasági Hálóza Egyesület (Węgry)
(P9) Krakowski Park Technologiczny (Polska)
(P10) Politechnika Krakowska (Polska)

 

Opis projektu

Temat Wsparcie rozwoju technologii  inteligentnej inżynierii i  szybkiego prototypowania

Nazwa osi priorytetowej  1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej

Cel szczegółowy 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej

Rola Partner Projektu

Koordynator projektu Monika Machowska, 048123453213, mmachowska@kpt.krakow.pl

Źródło finansowania Interreg Europa Środkowa

 

 

 

 

 

Budżet projektu 1.713.131,51€

Data rozpoczęcia 01/06/2016

Data zakończenia 30/11/2018

Strona www.interreg-central.eu/Content.Node/3DCentral.html

 

 

Podsumowanie projektu:

Newsletter Interreg 3DC final

 

 

ARISE EUROPE EIT Digital
startupy
wsparcie innowacyjności
Zakończony
ARISE EUROPE EIT Digital

Celem projektu aRISE Europe, realizowanego w partnerstwie z europejską organizacją EIT Digital, była pomoc innowatorom w czerpaniu korzyści z ekosystemu EIT Digital składającego się z ponad 200 partnerów przemysłowych, uniwersytetów i ośrodków badawczych. Dzięki projektowi młode firmy technologiczne pragnące rozwijać się na europejskich rynkach zyskały dostęp do akceleratora EIT Digital. Dużym zainteresowaniem spotkał się także program preakceleracyjny Venture Program by EIT Digital, realizowany dla zespołów z Polski, Czech i Słowacji. Źródło finansowania w 2020 r. – EIT Digital.

 

Budżet: ok. 73 567 Euro

 

Więcej informacji na temat projektu tutaj.

Badania Kondycja Polskiej Branży Gier’17
game dev
badania i raporty
Zakończony
Badania Kondycja Polskiej Branży Gier’17

Dokument kompleksowo przedstawia wartość wszystkich elementów polskiego rynku gier zestawiając ją z globalnymi danymi. Tegoroczny raport jest uzupełniony o wnikliwą analizę poszczególnych segmentów oraz informacje na temat najbardziej wyrazistych trendów ubiegłego roku – rozwoju i perspektyw technologii VR/AR oraz sportów elektronicznych. Zebrane informacje komentuje 40 specjalistów z branży.

 

W raporcie po raz kolejny zawarto także pełną analizę badań Polish Gamers Research, skupionych przede wszystkim na charakterystyce polskiego gracza, uwzględniając przy tym zarówno dane demograficzne, społeczne jak i kwestie związane z platformami, na których grają użytkownicy gier, ich gatunków czy najbardziej popularnych metod płatności.Pierwszy raz na taką skalę dokonano również analizy polskiego rynku producentów gier.

 

Raport zawiera zarówno wyniki badania Polish Gamedev 2017, jak i dane dotyczące wynagrodzeń w branży zebrane dzięki Stowarzyszeniu Polskie Gry oraz Advisory Group TEST Human Resources. Ścisła współpraca i wsparcie merytoryczne ze strony Fundacji Indie Games Polska pozwoliły z kolei znaczne szerzej opisać charakterystykę mniejszych, niejednokrotnie zaledwie kilkuosobowych studiów developerskich, bez których opis rynku byłby niepełny. Dzięki zebraniu danych z wielu źródeł oraz uzupełnieniu ich o informacje o największych sukcesach polskiej branży oraz przegląd spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych raport zawiera najdokładniejsze możliwe dane dotyczące segmentu producentów gier.

 

Zobacz raport

BALTIC GAME INDUSTRY – Empowering a Booster for Regional Development
game dev
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
BALTIC GAME INDUSTRY – Empowering a Booster for Regional Development

Celem projektu Baltic Game Industry jest wsparcie rozwoju przemysłu gier w regionie Morza Bałtyckiego jako branży o wysokim potencjale wzrostu gospodarczego, jak również wzmocnienie jej umiędzynarodowienia oraz nawiązanie współpracy między zainteresowanymi stronami i krajami.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

– zwiększenie wiedzy instytucji publicznych na temat rynku gier

– przystosowanie regionalnych strategii gospodarczych i promocyjnych do potrzeb rynku

– poprawa regulacji w celu lepszego zaspokojenia potrzeb firm rozpoczynających działalność w branży gier komputerowych

– zwiększenie zdolności strukturalnych i organizacyjnych instytucji wsparcia

– zwiększenie kompetencji instytucji wsparcia w zakresie inkubacji, mentoringu podmiotów z branży gier wideo

– nawiązanie współpracy pomiędzy inkubatorami w rejonie Morza Bałtyckiego

– wzmocnienie zdolności MŚP z branży gier wideo

– stworzenie nowych możliwości dla MŚP z regionu

 

Konsorcjum projektowe złożone jest z 22 partnerów reprezentujących 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska oraz Szwecja). Dodatkowo w projekcie uczestniczy 25 stowarzyszonych partnerów instytucjonalnych. Każdy z krajów jest reprezentowany przez przedstawiciela administracji publicznej, instytucję otoczenia biznesu lub ośrodek edukacji. Liderem projektu jest BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH.

 

Zadania Krakowskiego Parku Technologicznego

KPT planuje m.in. prace nad polityką regionalną w zakresie wsparcia branży gier we współpracy z partnerem regionalnym (Małopolska), udział w spotkaniach partnerów projektowych, międzynarodowych warsztatach i wizytach studyjnych oraz wdrożenie pilotażowego programu inkubacyjnego dla przedsiębiorstw z branży gier wideo. Program opierać się będzie głównie na sesjach mentorskich z ekspertami z przemysłu gier z zakresu ich projektowania, produkcji, grafiki, promocji, wydawnictwa, modeli biznesowych, technologii, akwizycji ruchu. Program wypracowany zostanie przy współpracy z ekspertami z Polski oraz przedstawicielami innych partnerów, przede wszystkim zagranicznymi inkubatorami. Program inkubacji zakończony zostanieprezentacją wypracowanych produktów przed funduszami inwestycyjnymi, aniołami biznesu, inwestorami, mediami, wydawcami oraz przedstawicielami administracji publicznej w regionie (demo day).

 

Rola: Partner Projektu

Koordynator projektu: Łukasz Leszczyński, lleszczynski@kpt.krakow.pl

Źródło finansowania: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

 

Strona Programu: www.interreg-baltic.eu

 

Więcej informacji o projekcie: www.kpt.krakow.pl/baltic-game-industry

 

 

Budżet projektu BGI:

Całościowy budżet konsorcjum wynosi: 3 496 874,00 EUR.

Budżet w gestii KPT wynosi: 257 450,00 EUR, w tym 218 832,50 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz 38 617,50 EUR wkładu własnego (15%).

 

 

Data rozpoczęcia: 01/10/2017

Data zakończenia: 30/09/2020

Strona projektu: www.baltic-games.eu

 

 


 

Nasi partnerzy projektowi z Baltic Game Industry udostępnili kolejne części poradnika na temat tworzenia i zarządzania inkubatorami wspierającymi branżę gier, tym razem dotyczące :

 

Zapraszamy do lektury!

 


 

BalticSatApps - Speeding up Copernicus Innovation for the BSR Environment and Security
technologie kosmiczne
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
BalticSatApps - Speeding up Copernicus Innovation for the BSR Environment and Security

Celem projektu BalticSatApps (Speeding up Copernicus Innovation for the BSR Environment and Security) jest przyspieszenie wprowadzania na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez akcelerację nowych startupów. Odpowiada na potrzeby i wyzwania społeczne. Jego rezultatem będzie udoskonalenie wiedzy oraz dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus, a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych.

 

Celami szczegółowymi są:

 • przyspieszenie wprowadzania na rynek danych satelitarnych w krajach regionu Morza Bałtyckiego.
 • wykorzystanie potencjału rynkowego programu Copernicus w całej Unii Europejskiej.
 • zbudowanie programu akceleracyjnego pomagającego przedsiębiorcom zidentyfikować potencjał danych satelitarnych i stworzyć innowacyjne modele biznesowe dla swoich produktów i usług.
 • stworzenie efektywnej sieci w regionie Morza Bałtyckiego.
 • bardziej efektywnie wykorzystanie i rozwijanie działań w zakresie strategii badań i innowacji dotyczących danych satelitarnych.
 • zbudowanie synergii pomiędzy publicznym, prywatnym, biznesowym i akademickim środowiskiem zaangażowanym w obserwację Ziemi.
 • dzielenie się zasobami, wiedzą i siecią kontaktów ogólnoeuropejskich instytucji i organizacji.

 

Konsorcjum projektowe złożone jest z 11 partnerów reprezentujących 5 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Estonia, Polska, Szwecja oraz Rosja). Dodatkowo w projekcie uczestniczy 7 powiązanych organizacji. Liderem projektu jest Uniwersytet w Turku.

Lista Partnerów:

(Rola) – Partner (Kraj)
LP – Turku University (Finlandia)
PP2 – Finnish Meteorological Institute (Finlandia)
PP3 – Turku Science Park (Finlandia)
PP4 – Tartu Science Park Foundation (Estonia)
PP5 – Krakow University of Technology (Polska)
PP6 – Tartu Observatory (Estonia)
PP7 – Institute of Geodesy and Cartography (Polska)
PP8 – Krakow Technology Park (Polska)
PP9 – St. Petersburg Information and Analytical Centre (Rosja)
PP10 – Swedish National Space Board (Szwecja)
PP11 – European-Russian InnoPartnership (Rosja)

 

Rola: Partner projektu
Koordynator projektu: Jarosław Chojnacki 0048 786 140 190, jchojnacki@kpt.krakow.pl
Źródło finansowania: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Strona Programu: www.interreg-baltic.eu

Budżet projektu BSA: Całościowy budżet konsorcjum wynosi: 2,847,789.17 EUR.

Budżet w gestii KPT wynosi: 163,798.70 EUR, w tym 139 228,89 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz 24 569,81 EUR wkładu własnego (15%).

Data rozpoczęcia: 01/10/2017
Data zakończenia: 30/09/2020
Strona projektu: balticsatapps.eu

Strona akceleratora: kpt.krakow.pl/startupy/akcelerator-spaceup-bsa-dane-satelitarne/

Będę aktywnym przedsiębiorcą
dla młodzieży
szkolenia i edukacja
Zakończony
Będę aktywnym przedsiębiorcą

Projekt „Będę aktywnym przedsiębiorcą”, Krakowski Park Technologiczny realizował w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Europejski Instytut Edukacji Informatycznej oraz Powiatowymi Urzędami Pracy.

Projekt miał na celu aktywne wspieranie osób tworzących nowe miejsca pracy, poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości.

 

W ramach projektu przyszłym, potencjalnym przedsiębiorcom oferowano: szkolenia z zakresu przygotowania biznes planu, dotację inwestycyjną w wysokości do 40 000 zł, dotację pomostową w wysokości do 800 zł oraz specjalistyczne doradztwo biznesowe.

W wyniku realizacji całego przedsięwzięcia powstały 124 nowe mikroprzedsiębiorstwa, wśród których znaczącą część stanowią firmy innowacyjne. Był to największy tego typu projekt w województwie małopolskim.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Berlin Innovation Adventure
ICT startupy
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
Berlin Innovation Adventure

Przedmiotem tego krótkiego i intensywnego projektu był wyjazd networkingowo-studyjny przedstawicieli krakowskiego środowiska startupów do Berlina. W programie było miejsce na m.in. udział w wydarzeniu Polish Tech Night, networking biznesowy z firmami i inwestorami z Berlina, wizyty studyjne w berlińskich akceleratorach, parkach technologicznych i przestrzeniach coworkingowych.

Dlaczego Berlin? Berlin to szczególnie ważne miejsce na startupowej mapie Europy: znakomite miejsce do wykonania przez startup dużego kroku w stronę globalnej skali. To okazja do pracy w środowisku międzynarodowym w pełnym tego słowa znaczeniu. To okazja do poznania różnych modeli współpracy nie tylko B2B ale także z instytucjami otoczenia biznesu.

Dlaczego Polish Tech Night? To szansa dla polskich startupów na sukces w Niemczech – druga edycja PTN odbyła się w samym sercu Berlina – w BASECAMP Telefónica. Celem wydarzenia było zaprezentowanie potencjału polskich startupów i młodych firm z branży High-Tech niemieckim inwestorom, potencjalnym partnerom biznesowym i berlińskiej społeczności startupowej. To przede wszystkim szansa dla młodych przedsiębiorców z branż: IoT, Connectivity, MedTech, Digital/Mobile Health, MarTech czy FinTech, zastanawiających się nad ekspansją do Niemiec.

Wraz z zespołem Inkubatora Technologicznego KPT udział w berlińskiej przygodzie wzięli startupowcy z Airly, Sense, Contelio, MedApp, Mamoko, ROBIN, Smart Shack i Synerise.

 

Profil wydarzenia na Facebooku

Zasady uczestnictwa:

BIA – regulamin

BIA – umowa

BIA – sprawozdanie

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Czas realizacji: 1 czerwca – 31 lipca 2017

Wartość projektu: 22 214,72 zł

Wkład Gminy Miejskiej Kraków: 12 854,72 zł

Wkład KPT: 9 360,00

Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski
innowacje
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Krakowskim Parkiem Technologicznym a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Jego celem było stworzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy nauką i biznesem, tzw. modelu brokera innowacji.

 

W wyniku diagnozy, przeprowadzonej w pierwszym etapie projektu (październik 2010 – maj 2011), uruchomione zostały trzy biura – Centrum Sieci Współpracy (CSW), Zaplecze dla Ogniw Pośredniczących (ZOP), oraz Ośrodek Prognoz Technologicznych (OPT). W ramach CSW odbywały się będą spotkania animatorów sieci współpracy oraz branżowe giełdy informacji, a także nowe, cykliczne wydarzenie w branży gier – Europejski Festiwal Gier Digital Dragons. ZOP to biuro organizujące szkolenia ogólne i specjalistyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw i studentów, natomiast OPT to kontynuacja idei Obserwatorium Technologicznego, powstałej w wyniku projektu foresightowego „Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020”.

Stworzony przez trzy partnerskie instytucje model stanowi istotny wkład w politykę rozwoju i wspierania innowacji w województwie małopolskim. Jego wdrożenie przyczyniło się do kreowania gospodarki opartej na wiedzy i doświadczeniu. System brokerski wspiera także wzmacnianie Regionalnego Systemu Innowacji, stanowiącego obecnie jeden z kluczowych czynników rozwoju naszego regionu.

 

Projekt „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Archiwum: sse.krakow.pl/pl/malopolska-technology-trends.html

Budowa i wyposażenie inkubatora technologicznego na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
startupy
infrastruktura
Zakończony
Budowa i wyposażenie inkubatora technologicznego na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

Projekt, który zrealizowany został w ramach Działania 1.3 SPO-WKP 2004-2006, pozwolił na wybudowanie i wyposażenie budynku o powierzchni użytkowej bliskiej 4000m2. W obrębie obiektu znalazło się: 16 wyposażonych w meble biur dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, 2 sale seminaryjne oraz 1 sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 

Budynek, który zlokalizowany jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przeznaczony został dla MSP działających w oparciu o nowe technologie. Budżet całości projektu wynosił ok. 20 milionów złotych.

Business in Małopolska. Grow with us!
promocja gospodarcza
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
Business in Małopolska. Grow with us!

Projekt realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny.

Celem projektu była promocja wybranych obszarów gospodarki i pod tym kątem wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku. Business in Małopolska – Grow with us zaprezentowano najszybciej i najprężniej rozwijające się w Małopolsce branże biotechnologii, nowoczesnych technologii oraz usług wspólnych.

Dla kogo: projekt skierowany był do środowisk biznesowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Azji, Europie oraz na Bliskim Wschodzie

Rezultaty: podstawowym rezultatem był wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. Projekt przyniósł także nowy wizerunek regionu, jako miejsca, w którym przy pełnym poparciu i współpracy władz lokalnych rozwijane są nowoczesne branże gospodarki, opierające się o nowoczesne i innowacyjne technologie.

Działania projektowe były w głównej mierze skoncentrowane na bezpośrednim uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach i na targach związanych z nowoczesnymi technologiami oraz z branżą outsourcingową oraz na organizacji własnych eventów promujących potencjał Małopolski. Promocja opierała się na kampaniach medialnych w TV oraz Internecie, a także za pośrednictwem wydawnictw pokładowych popularnych linii lotniczych. Tradycyjnie już wydano anglojęzyczne uaktualnione raporty analityczne na temat Małopolski.

Czas realizacji: 1 czerwca 2012 – 31 maja 2015

Wartość projektu wynosiła ponad 2,3 miliona złotych. Przedsięwzięcie finansowane było z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.1.

„Business in Małopolska. Inwestycja w Przyszłość”
promocja gospodarcza
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
„Business in Małopolska. Inwestycja w Przyszłość”

Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Województwa Małopolskiego i Krakowskiego Parku Technologicznego. Jego celem było propagowanie i utrwalenie marki gospodarczej regionu na rynkach zagranicznych, poprzez promocję potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski. Dzięki „Business in Małopolska. Inwestycja w Przyszłość” gospodarcza marka regionu została zaprezentowana na międzynarodowych imprezach w: Stanach Zjednoczonych, Indiach, Chinach oraz Europie Zachodniej.

 

Projekt skierowany był do odbiorców decydujących o inwestycjach w najważniejszych sektorach małopolskiej gospodarki, takich jak: IT, centra usług wspólnych, centra transferu wiedzy i technologii, B&R czy biotechnologia. Oferta skierowana była także do małopolskich firm poszukujących najatrakcyjniejszych rynków zbytu dla swoich towarów i usług.

 

Realizacja projektu pozwoliła wykreować stabilną pozycję społeczno-gospodarczą Małopolski na świecie oraz przyczyniła się do zwiększenia jej konkurencyjności. Ponadto udało się także wzmocnić współpracę instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy w Małopolsce oraz wesprzeć rozwój tych sektorów przemysłu, które są najkorzystniejsze ze względu na specyfikę regionu.

 

Wartość projektu wynosiła ponad 2,5 miliona złotych.

 

Przedsięwzięcie finansowane było z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.1.

Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030
innowacje
wsparcie przedsiębiorczości
Aktywny
Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030

 

Wzrost wiedzy oraz dynamiczne zmiany technologiczne związane z wdrażaniem rozwiązań przemysłu 4.0 stawiają przed regionami z Europy Środowej wyzwanie związane z zapewnieniem konkurencyjności. Aby osiągnąć efekt masy krytycznej regiony Europy Środkowej powinny zjednoczyć siły i wykorzystać synergię wynikająca z potencjału współpracy ponadnarodowej.

 

Główne cele:

W celu zbudowania sprawnie funkcjonującego ekosystemu niezbędne jest połączenie nauki, technologii i innowacji. Jednakże bez zaprojektowanego przez decydentów odpowiedniego wsparcia nie będzie to możliwe. Dlatego projekt CEUP 2030 angażuje szerokie grono partnerów z instytucji potrójnej helisy związanych z administracja, biznesem i nauka. Celem projektu jest w szczególności:

 • lepsze zrozumienie nowych technologii
 • monitoring trendów technologicznych oraz ich wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji strategicznych
 • wspieranie strategicznego długofalowego procesu planowania polityk krajowych i ponadnarodowych

 

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • podniesie kompetencji i wiedzy osób odpowiedzialnych za regionalne i ponadregionalne polityki dotyczące badań, technologii i innowacji
 • przewidywanie trendów i potencjalnych ryzyk technologicznych w celu wypracowania efektywnych mechanizmów wsparcia
 • zbudowanie długoterminowych spójnych strategii wsparcia rozwoju nowych technologii w ramach polityk RIS3

 

Działania:

 • Pakiet roboczy 1 – ENABLE! – szkolenia z nowych technologii dla osób odpowiadających na poziomie strategicznym i operacyjnym za podejmowanie decyzji dotyczących polityk wsparcia (Policy Learning Lab)
 • Pakiet roboczy 2 – UPGRADE! –selekcja informacji o technologiach oraz monitorowanie trendów technologicznych w celu podejmowania optymalnych decyzji dotyczących polityk wsparcia (Policy Intelligence Dashboard)
 • Pakiet roboczy 3 – PROMOTE! –współpraca decydentów w celu przetestowania długoterminowych strategii i działań dotyczących polityk wsparcia (Policy Framework)

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Central Europe 2014-2020/Call 4. Priorytet/ Działanie 1.1./ Industry 4.0. i Advanced Manufacturing.

 

Lista Partnerów:

 • Krakowski Park Technologiczny (Partner wiodący, lider projektu), Małopolska, PL
 • Profactor Research Gmbh/PRO/ Upper Austria, AT
 • Platforma Industry 4.0 Austria, PIA / Vienna, AT
 • Fraunhofer Germany / IWU / Saxony, DE
 • Karlsruhe Institute of Technology / KIT / Baden-Wurttemberg, DE
 • Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia / AFIL / Lombardy, IT
 • SIIT S.c.p.a. Intelligent Integrated Systems Technologies
 • Pomurje Technology Park / PTP / Eastern Slovenia, SI
 • Pannon Business Network / PBN / Western Hungary, HU
 • Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments / HAMAG / Zagreb, HR

 

Koordynator projektu: Aleksandra Gabriel, agabriel@kpt.krakow.pl

Zespół projektowy: Agnieszka Włodarczyk-Gębik, Urszula Woźniak, Anna Wojciechowska, Monika Machowska, Joanna Prusak-Cieślik

Budżet projektu: 1.099.940,42 euro

Data rozpoczęcia: 01/03/2020

Data zakończenia: 28/02/2022

 

 

Strona www:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEUP-2030.html

 

 

Centrum Business in Małopolska
promocja gospodarcza
wsparcie przedsiębiorczości
Aktywny
Centrum Business in Małopolska

Najważniejszym celem projektu pod nazwą „Business in Małopolska” jest promocja potencjału gospodarczego województwa małopolskiego oraz usprawnienie obsługi inwestorów trafiających do Małopolski. W realizację projektu, obok Krakowskiego Parku Technologicznego, zaangażowały się także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

W styczniu 2010 roku rozpoczęło działalność Centrum Business in Małopolska (CeBiM) – wyspecjalizowane biuro obsługi inwestora z siedzibą w centrum biznesowym Krakowskiego Parku Technologicznego w Czyżynach. CeBiM prowadząc zintegrowany system obsługi inwestorów ma bardzo duży wpływ na tworzenie pozytywnego klimatu dla biznesu w naszym regionie. Centrum dysponuje największą w Małopolsce bazą terenów inwestycyjnych, a także bazą rodzimych przedsiębiorstw eksportowych i zagranicznych kontrahentów.

www.businessinmalopolska.pl

Digital Dragons
game dev
wydarzenie
Aktywny
Digital Dragons

To jedną z największych konferencji branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, skierowanych do przedstawicieli branży cyfrowej rozrywki. Krakowski Park Technologiczny jest głównym organizatorem tego wydarzenia od kilku lat.

Misją Digital Dragons jest szeroka promocja polskiego sektora gier, jednego z najbardziej intensywnie rozwijających się sektorów branży cyfrowej rozrywki.
Głównym celem jest stworzenie platformy współpracy dla Business to Business (B2B) oraz Business to Academia (B2A) w branży. Dzięki obecności ogromnej liczby wydawców, producentów, funduszy venture capital, a także przedstawicieli mediów, Digital Dragons jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, rekrutacji pracowników, a także promocji swoich produktów.

 

www.digitaldragons.pl

Digital Dragons Academy Online
game dev
szkolenia i edukacja
Aktywny
Digital Dragons Academy Online

Digital Dragons Academy Online ma na celu zwiększenie kompetencji branżowych wśród około 700 przedstawicieli sektora kreatywnego – branży gier wideo z całej Polski. W ramach projektu założono realizację 1 kursu specjalistycznego Testy QA Gier oraz 7 webinariów, których zadaniem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych odbiorców i kadr kultury w branży gier. Spójna i kompleksowa konstrukcja kursu i webinariów skierowana jest do studentów, osób szukających pracy oraz tych pracujących w branżach pokrewnych – technologicznych i kreatywnych, którzy chcą zmienić profil zatrudnienia, a także dla osób stawiających na samorozwój w pracy zawodowej w gamedevie. Zajęcia poprowadzą czołowi profesjonaliści z branży gier oraz ekosystemu Digital Dragons.
Projekt realizowany jest od 1 maja 2020 roku i trwa do 30 października 2020 r. Wartość projektu to 92 000 zł, budżet finansowany jest w 100 %. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Digital Innovation Hub
innowacje
wsparcie innowacyjności
Aktywny
Digital Innovation Hub

Digital Innovation Hub (DIH) KPT dedykowany jest polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym.

Celem KPT jest stworzenie kompleksowego punktu wsparcia (tzw. one-stop-shop), który zapewni uczestnikom szeroki wachlarz usług niezbędnych w ewolucji do fabryki przyszłości – m.in. w obszarach technologii 5G, IIoT, inteligentnej robotyzacji, AR, VR, BIM i in. Działania kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w południowej Polsce.

 

Firmy zainteresowane współpracą otrzymają kompleksowe doradztwo w obszarze wprowadzania technologii 4.0 – od etapu koncepcji aż do momentu wyboru rozwiązania i jego wdrożenia. Przejdą przez ekspercki scanning, czyli analizę obecnego stanu i potencjału oraz benchmarking. Będą mogły na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, przejdą szkolenia, warsztaty przygotowujące do planowania i wdrożenia zmiany.

 

Przykłady usług

 

 • scanning (analiza potencjału firmy) i benchmarking przeprowadzony przez ekspertów
 • darmowe szkolenia i warsztaty
 • wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych
 • strategia wdrożeniowa
 • mentoring i doradztwo od etapu koncepcji aż do wdrożenia

 

Oferta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych – w głównej mierze z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

Kompleksowy punkt wsparcia DIH KPT

 

W ramach DIH KPT będziemy wspierać przedsiębiorców zdecydowanych na wprowadzenie do swoich firm innowacyjnych rozwiązań technologicznych przemysłu 4.0. Będziemy pełnić rolę kompleksowego punktu wsparcia tzw. one-stop-shop dla uczestniczących w projekcie firm.

Co to oznacza? Dzięki współpracy z doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami na rynku krajowym i międzynarodowym, krakowski DIH integruje i standaryzuje wachlarz usług obejmujących wiodące obszary technologii przemysłu 4.0.

 

Partnerzy projektu

 

Naszymi partnerami są doświadczone firmy technologiczne: T-mobile i ASTOR; krakowskie uczelnie: AGH i Politechnika Krakowska; oraz specjaliści z Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM) i Instytut Kościuszki.

 

Projekt jest realizowany w ramach konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

EIT Digital Venture Program
startupy
wsparcie innowacyjności
Aktywny
EIT Digital Venture Program

EIT Digital to wiodąca europejska organizacja zajmująca się innowacjami cyfrowymi i edukacją w zakresie przedsiębiorczości.

W ramach partnerstwa z EIT Digital wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie wzrostu, rozwoju technologii i pozyskiwania partnerów biznesowych. Tym razem, Krakowski Park Technologiczny łączy siły nie tylko z EIT Digital, ale również JIC, organizacją która przybliży uczestnikom specyfikę czeskich oraz słowackich rynków.

EIT Digital inwestuje w strategiczne obszary, aby przyspieszyć wprowadzanie na rynek i skalowanie technologii cyfrowych opartych na badaniach (głębokie technologie), koncentrując się na strategicznych, społecznych wyzwaniach Europy: technika cyfrowa, miasta cyfrowe, przemysł cyfrowy, dobrobyt cyfrowy i finanse cyfrowe.

 

Szczegółowe informacje tutaj.

Idea Development Camp – Crowdfunding Edition
startupy
szkolenia i edukacja wsparcie przedsiębiorczości
Aktywny
Idea Development Camp – Crowdfunding Edition

Celem projektu jest pomoc założycielom startupów i pomysłodawcom innowacyjnych przedsięwzięć w uzupełnieniu kompetencji biznesowych związanych z możliwościami jakie oferuje crowdfunding, tak by lepiej mogli planować finanse swoich projektów oraz efektywniej budować społeczność patronów i użytkowników swoich rozwiązań. W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń i konsultacji pozwalający na zaplanowanie swojej kampanii crowdfundingowej od A do Z oraz dwa wydarzenia promujące crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania swojej działalności: Pitching Fight Club crowdfunding edition oraz Failure Night.

 

Czas realizacji projektu: 1 lipca – 31 grudnia 2021r.

Koszt projektu: 52 400 zł
Kwota dotacji: 26 400 zł

Źródło finansowania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Koordynatorka projektu: Sonia Bazan sbazan@kpt.krakow.pl

Industrialna Akademia dla Startupów KPT ScaleUP
startupy
szkolenia i edukacja
Aktywny
Industrialna Akademia dla Startupów KPT ScaleUP

Industrialna Akademia startupów KPT ScaleUP to projekt mający na celu wzmocnienie startupów w rozwoju kompetencji i kreatywności w obszarach związanych z prowadzeniem własnej firmy. To także promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce. W ramach projektu odbędą się trzy webinaria o tematyce:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • marketing, promocja i kreowanie wizerunku,
 • sprzedaż i nawiązywanie relacji biznesowych, w tym pozyskiwanie inwestorów.

 

Czas realizacji projektu: 4 kwietnia – 31 grudnia 2021r.

Koszt projektu: 29 411,78 zł
Kwota dotacji: 25 000 zł

Źródło finansowania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Inicjatywa Awangarda
innowacje promocja gospodarcza
wsparcie innowacyjności wsparcie przedsiębiorczości
Aktywny
Inicjatywa Awangarda

Poznaj, przetestuj, współpracuj. Inicjatywa Awangarda

 

Inicjatywa Awangarda – to organizacja skupiająca  39 innowacyjnych regionów z Europy, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Małopolska jest jedynym regionem z Polski zaangażowanym w działania Inicjatywy Awangarda (IA). W ramach IA działa 7 projektów pilotażowych, czyli obszarów o największym potencjale rozwoju w obszarze społeczno-gospodarczym.

 

Krakowski Park Technologiczny, jako moderator współpracy z IA, koncentrować będzie swoje działania na 2 projektach pilotażowych: Wydajna i zrównoważona produkcja oraz sztuczna inteligencja. Branże te wybrane zostały z uwagi na duży potencjał firm z Małopolski działających w ich obszarach oraz realną możliwość włączenia ich w europejskie łańcuchy wartości. Głównym benefitem dla firmy zainteresowanej współpracą z IA jest możliwość networkingu, umiędzynarodowienie, poznanie najnowszych rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach w całej Europie.

KPT prowadzić będzie szeroką kampanię promocyjno-informacyjną celem pokazania firmom i klastrom z Małopolski realnych korzyści z przynależności do Inicjatywy.

 

Okres realizacji: 15 lipiec – 30 grudnia 2021

Budżet całkowity: 87 600,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego: 82 470,00 zł

Koordynator Projektu: Mateusz Kowacki (mkowacki@kpt.krakow.pl)

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Więcej informacji: https://www.kpt.krakow.pl/inicjatywa-awangarda/

 

 

InnoRegioMalopolska – Usprawnienie Regionalnej Strategii Innowacji w Małopolsce
promocja gospodarcza
badania i raporty
Zakończony
InnoRegioMalopolska – Usprawnienie Regionalnej Strategii Innowacji w Małopolsce

Obok projektów związanych z ideą inkubacji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, KPT zrealizował także projekty związane z rozwojem Regionalnej Strategii Innowacji (RIS), finansowane z 6 Programu Ramowego – InnoRegioMalopolska i Cognac. W obu projektach KPT pełnił rolę partnera w międzynarodowym konsorcjum. „InnoRegioMalopolska – Usprawnienie Regionalnej Strategii Innowacji w Małopolsce” dotyczył wzmocnienia strategii innowacji regionu i był realizowany z partnerami z Polski, Anglii, Włoch oraz Niemiec.

 

KPT przeprowadził wnikliwe badanie sektora MSP Małopolski pod kątem potrzeb i znajomości potencjału instytucjonalnego regionu. Na bazie zebranych w ten sposób danych przygotowany został „Raport z popytu na innowacje w regionie małopolskim”. Projekt umożliwił odbycie wizyt studyjnych w organizacjach partnerskich we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, które pełniły rolę instytucji doradczych. W końcowym etapie projektu przeprowadzono dwa projekty pilotażowe: Centrum Design w Małopolsce oraz Spotkania Branżowe dla naukowców i praktyków z jednej branży.

Integrator
startupy
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
Integrator

Rozpoczęty w grudniu 2011 roku, projekt miał na celu zbudowanie efektywnego systemu współpracy na rzecz rozwoju inkubacji przedsiębiorczości technologicznej. Jego beneficjentami były przede wszystkim innowacyjne firmy (lokatorzy Inkubatora Technologicznego KPT), ale także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz osoby zarządzające inkubatorami technologicznymi w Polsce.

 

Już na początku 2012 roku stworzone zostało Wirtualne Biuro Inkubatora – internetowa platforma komunikacji dla lokatorów IT KPT, umożliwiająca m.in.: elektroniczną rezerwację sali konferencyjnej, obsługę poczty oraz giełdę ofert wewnętrznych i zewnętrznych (oferty innych inkubatorów).

W ramach projektu organizowane były: specjalistyczne doradztwo dla firm z IT KPT (prawne, finansowe, biznesowe oraz marketingowe), profesjonalny coaching, spotkania mentoringowe oraz spotkania networkingowe z zaproszonymi ekspertami.

 

Oprócz wsparcia rozwoju innowacyjnych firm, KPT w ramach projektu,  był także inicjatorem współpracy pomiędzy inkubatorami technologicznymi z całej Polski. Kadra zarządzająca inkubatorami zapraszana była na spotkania w celu wymiany dobrych praktyk i opracowania wspólnego modelu działania nakierowanego na rozwój inkubacji przedsiębiorczości.

 

Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Invest in Małopolska
promocja gospodarcza
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
Invest in Małopolska

„Invest in Małopolska” to projekt zrealizowany przez Krakowski Park Technologiczny, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Małopolskie w ramach wspólnej inicjatywy Business in Małopolska.

Celem projektu było wykreowanie silnej pozycji gospodarczej Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez pokazanie jej potencjału inwestycyjnego i biznesowego. Partnerzy projektu zaprezentowali potencjalnym inwestorom małopolską ofertę gospodarczą podczas misji do: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Korei, Izraela oraz Indii.

 

W ramach kampanii obejmującej wyprodukowanie i prezentację filmu reklamowego, materiałów informacyjnych oraz organizację eventów w Polsce i za granicą, partnerzy projektu postawili przede wszystkim na nowoczesność. Symbolem gospodarki naszego regionu stała się zaprojektowana przez Aleksandra Janickiego multimedialna rzeźba „Małopolskie Drzewo Inwestycji i Innowacji”, którą po raz pierwszy zaprezentowano podczas Forum Gospodarczego w Krynicy w roku 2009.

Koordynacja strategii Badań, Rozwoju i Innowacji (RDI) oraz ich spójność z innymi strategiami Nowo Przyjętych Krajów
innowacje
badania i raporty
Zakończony
Koordynacja strategii Badań, Rozwoju i Innowacji (RDI) oraz ich spójność z innymi strategiami Nowo Przyjętych Krajów

Projekt Cognac – „Koordynacja strategii Badań, Rozwoju i Innowacji (RDI) oraz ich spójność z innymi strategiami Nowo Przyjętych Krajów” dotyczył przeprowadzenia badań i analizy porównawczej w krajach Europy Środkowej przy współudziale partnerów z Hiszpanii i Austrii. W projekcie uczestniczyli partnerzy z Polski, Bułgarii, Słowacji, Czech, Austrii, Węgier oraz Hiszpanii.

 

W ramach projektu opracowano rekomendacje dotyczące spójnych i wydajnych kierunków działania sektora badawczego w regionach członkowskich, implementacji polityki B+R+I oraz procesu wspólnego uczenia się. W wyniku realizacji projektu stworzone zostały materiały dotyczące współpracy działalności badawczej i innowacyjnej oraz przedsiębiorczości i znaczenia sektora MSP w poszczególnych regionach. Powstały także opracowania przedstawiające obraz rozwoju strategii innowacji i metodologii analizy porównawczej.

KPT ScaleUp
startupy
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
KPT ScaleUp

KPT ScaleUp to jeden z 10 ogólnopolskich akceleratorów realizowanych w ramach programu Start In Poland. Jego celem jest przygotowanie wybranych startupów do wdrożeń w dużych firmach oraz do zwiększenia skali ich biznesów. Program jest stacjonarny i odbywa się w przestrzeniach Krakowskiego Parku Technologicznego.

KPT ScaleUp zakłada 13-tygodniowy proces akceleracyjny dla 2 grup małych firm. Wybrane startupy otrzymały wsparcie eksperckie, możliwość przetestowania produktów w dużych przedsiębiorstwach oraz grant do wysokości 200 000 zł.

W 2 pilotażowych edycjach KPT ScaleUp wzięły udział 23 startupy tworzące innowacje w obszarze Industry 4.0 i smart city. Realizację programu wspiera 13 partnerów przemysłowych, w tym EC Grupa oraz Kraków Airport jako partnerzy strategiczni.

 

Uczestnicy:

 1. edycja:
 • Airly
 • Argas
 • Bioseco
 • Blast Lab
 • Embetech
 • FlowPIN
 • General Robotics
 • Lantalux
 • Seedia
 • Sense
 • Simpro
 1. edycja:
 • Amage Systems
 • Cervi Robotics
 • GetAnna
 • Insignes Labs
 • IOT System
 • Locky
 • Optical Electronics
 • QuickerSim
 • Shapespark
 • Smart Schedules
 • TMA Labs
 • ZEME Technologies

 

 

Partnerzy:

 • ASTOR
 • Budimex
 • EC Grupa
 • ES-SYSTEM
 • Fideltronik
 • Kraków Airport
 • Oknoplast
 • Protech
 • Radionika
 • Siemens
 • Supersnow
 • Syntaj
 • Woodward

 

Koordynator projektu: Bartosz Józefowski (bjozefowski@kpt.krakow.pl)

Czas trwania projektu: 27.01.2017 – 26.04.2018

Budżet projektu: 5 999 995, 58 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

KPT ScaleUP
startupy
wsparcie przedsiębiorczości
Aktywny
KPT ScaleUP

 

KPT ScaleUP to akcelerator Industry 4.0 prowadzony w ramach programu Start In Poland.

Celem akceleratora jest wzmocnienie przemysłowych startupów dysponujących przynajmniej prototypem produktu B2B.

Akcelerowane startupy otrzymują:

 • półroczne wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji do 200 000 zł
 • pakiet szkoleń i mentoringu o wartości 50 000 zł
 • a także możliwość bezpośredniej współpracy i wdrożenia swoich rozwiązań u dużej firmy – partnera akceleratora KPT ScaleUP.

 

Końcowym efektem sześciomiesięcznej akceleracji jest wzrost potencjału instytucjonalnego startupów, a także komercjalizacja i wdrożenie innowacyjnych, opracowanych przez nie produktów lub usług dla przemysłu (Industry 4.0, IIoT, AI, AR).

 

Chcemy przygotować Twoją firmę do wdrożeń w dużych firmach oraz pomóc Ci w zwiększeniu skali Twojego biznesu!

 

Partnerami akceleratora KPT ScaleUP są:

 • ASTOR
 • Grupa Azoty
 • Grupa Tauron
 • Grupa VOX
 • JMP Flowers
 • Lafarge Polska
 • VelvetCare
 • Voxel
 • Werner Kenkel
 • Woodward
 • Warbud

 

Akcelerowane startupy: 

 

3 edycja:

 • 1000 realities
 • AI Force 1
 • Bilberry
 • ExMetrix
 • Headtrip
 • IcSec
 • Optimatik
 • PayTicon
 • Proxigroup
 • S-Labs
 • Techocean

 

4 edycja:

 

Koordynatorzy projektu:

Bartosz Józefowski (bjozefowski@kpt.krakow.pl)

Angelika Popławska (apoplawska@kpt.krakowpl)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Kreatywna Małopolska
game dev
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
Kreatywna Małopolska

Celem projektu jest promocja gospodarcza Małopolski poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP sektora gier wideo oraz filmowego. Projekt skierowany jest do firm z sektora MŚP, które prowadzą działalność związana z przemysłami kreatywnymi branży growej i filmowej, dziedzinach kluczowych dla specjalizacji regionalnej. Wsparcie skierowane jest do firm, które jako priorytet stawiają sobie umiędzynarodowienie własnej działalności zagranicą.

Osiągnięcie celów jest możliwe poprzez:

– udział w konferencjach, targach, organizacji spotkań B2B – kontakty bezpośrednie środowiska małopolskiego i przedstawicieli wybranych lokacji

– organizację konferencji dla partnerów zagranicznych w Małopolsce – celem zapoznania z ofertą i spotkaniem z przedstawicielami branży,

– organizację misji przyjazdowej dziennikarzy – w celu zapoznania przedstawicieli mediów z aktualną ofertą Małopolskich MŚP

– przygotowanie pełnej oferty w formie profesjonalnego portalu branżowego regionu oraz reklamę w specjalistycznej, dedykowanej dla tej branży prasie.

Projekt przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marki Małopolski na świecie, nastąpi wzrost świadomości środowiska biznesowego i mediów na temat potencjału gospodarczego Małopolski w branży filmowej oraz gier wideo. Planowany zakres działań w projekcie wpisuje się podejście ujęte w polityce inwestycyjnej regionu. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 wskazuje przemysły kreatywne i czasu wolnego jako kluczowe dla specjalizacji regionalnej. Inteligentna specjalizacja obejmuje aktywności, które mają swoje źródło w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia dobrobytu i miejsc pracy, poprzez produkcję i eksploatację własności intelektualnej. Wpisują się tu wymienione enumeratywnie branża gier wideo i filmowa.

 

Czas realizacji: 1 października 2016 r. – 30 września 2019 r.

Wartość projektu:  3 091 309,20 PLN

Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 627 612,82 PLN

Źródło finansowania: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Dokumenty i zgłoszenia – kliknij tutaj

 

 

Kreatywna Małopolska II
game dev
wsparcie przedsiębiorczości
Aktywny
Kreatywna Małopolska II

Krakowski Park Technologiczny, bazując na doświadczeniach zrealizowanego z sukcesem projektu „Kreatywna Małopolska”, realizowanego w latach 2016-2019, kontynuuje działania na rzecz wspierania regionalnej branży gier, znajdującej się na styku sektora kreatywnego oraz branży ICT.

 

Celem projektu Kreatywna Małopolska II jest promowanie gospodarki regionu jako innowacyjnej, zaawansowanej technologicznie, twórczej i zdolnej do konkurencji na perspektywicznych rynkach światowych, w dwóch dynamicznie rozwijających się, komplementarnych dla siebie sektorach tj. w branży gier wideo oraz w branży ICT.

Cel ten realizowany będzie poprzez działania ukierunkowane na internacjonalizację przedsiębiorstw, głównie poprzez organizację wyjazdów na branżowe wydarzenia zagraniczne, organizację spotkań networkingowych, czy misji dziennikarskich. Działania wsparte zostaną aktywną kampanią promocyjno- informacyjną.

 

Czas realizacji projektu: 1 września 2020 r. – 31 grudnia 2022 r. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu KPT: 3 046 791,42 PLN

Dofinansowanie (85%) : 2 589 772,71 PLN

Wkład KPT (15%): 457 018,71 PLN

Źródło finansowania: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

 

Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego
ICT
infrastruktura
Zakończony
Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego

Przedmiotem projektu „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” była budowa Małopolskiego Parku Technologicznego w Pychowicach. MPTI – największa i najważniejsza inwestycja Krakowskiego Parku Technologicznego – jest przedsięwzięciem ukierunkowanym na technologie informatyczne.

To prawie 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni. MPTI jest nowoczesnym miejscem w krakowskim ekosystemie innowacji. Najemcy mają dostęp do laboratoriów multimedialnych, showroomu oraz data center. Na miejscu będą też fundusze kapitałowe typu seed i venture  Młodym, innowacyjnym firmom oferujemy specjalne zasady najmu biura.

Koszty całkowite inwestycji wynoszą 141 280 274,18 zł, z czego kwota 113 444 966,29 zł stanowić będzie koszt kwalifikowany projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3.

Moje 2 minuty
startupy
wydarzenie
Zakończony
Moje 2 minuty

Projekt „Moje 2 minuty” skierowany był przede wszystkim do kreatywnych, młodych ludzi, mających ciekawe pomysły na swoją działalność i zawodową przyszłość. Uczestnicy projektu mieli za zadanie przygotowanie prezentacji swojego pomysłu biznesowego, tak aby zaintrygował on odbiorcę w tytułowe 2 minuty. Inspiracją dla przedsięwzięcia były amerykańskie mini-prezentacje znane pod nazwą „Elevator Pitch”.

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie , a współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020
innowacje
badania i raporty
Zakończony
Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020

Krakowski Park Technologiczny, dążąc do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz doświadczeniu, był inicjatorem programu badawczego „Perspektywa Technologiczna Kraków–Małopolska 2020”.

Do współpracy zaproszone zostały także: władze samorządowe województwa małopolskiego, izby gospodarcze oraz krakowskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. Przedsięwzięcie to było realizowane od października 2008 roku do stycznia 2011 roku.

 

Do współpracy zaproszone zostały także: władze samorządowe województwa małopolskiego, izby gospodarcze oraz krakowskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. Przedsięwzięcie to było realizowane od października 2008 roku do stycznia 2011 roku.

W wyniku badania, wykonanego popularną na świecie metodą foresight, opracowano dziesięć najważniejszych technologii dla rozwoju Małopolski, a także scenariusze potrzebne do ich wdrożenia. Program wskazał także w jakim kierunku powinny być prowadzone badania naukowe na małopolskich uczelniach oraz w jednostkach badawczych.

Raport, będący podsumowaniem wszystkich prac projektowych, ukazał się w grudniu 2010 roku. Publikacja zawiera charakterystykę wybranych technologii, opis możliwości ich rozwoju oraz ich wpływu na gospodarkę, środowisko i jakość życia mieszkańców Małopolski. Technologie przyszłości bez wątpienia przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności Województwa Małopolskiego na tle innych regionów współczesnej Europy.

Wydawcami raportu, na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego, byli: Infostrategia, Fundacja „Instytut Mikromakro” oraz IDC Polska.

 

Pobierz Raport „Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska 2020 – Wyzwania rozwojowe”

 

10 technologii kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bezdotykowy interfejs komputerowy – interfejs komputerowy pozostawiający wolne ręce, umożliwia wprowadzanie danych za pomocą gestów, głosu, ruchu warg bądź tęczówki. Umożliwia prezentację z użyciem ubieralnych komputerów oraz ekranów umieszczonych w okularach.

Budownictwo samowystarczalne energetycznie – materiały i technologie niezbędne do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych, zapewniające energię do ogrzewania, chłodzenia i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. Produkty te wchodzą w skład technologii budowy tzw. domów pasywnych.

Czyste technologie energetyczne – systemy umożliwiające otrzymywanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i surowców energetycznych, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Inżynieria tkankowa – urządzenia i metody projektowania żywych tkanek do przeszczepów i produkcji implantów. Umożliwiają opracowywanie w pełni funkcjonalnych mięśni i innych tkanek na poziomie molekularnym oraz wykorzystywanie własnych komórek odpornościowych pacjenta w celu niszczenia szkodliwych substancji w organizmie.

Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory – grupa substancji, urządzeń i materiałów umożliwiających projektowanie i implementację terapii lekowych oraz procedur medycznych, które w sposób selektywny zaatakują nowotwory, bez niszczenia zdrowych komórek.

Monitoring i kontrola stanów chorobowych – szerokie stosowanie osobistego monitoringu i urządzeń dozujących leki na żądanie, w celu kontrolowania stanów chorobowych, takich jak: cukrzyca, padaczka, nadciśnienie oraz podniesiony poziom cholesterolu.

Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych – materiały dla potrzeb niekonwencjonalnych źródeł energii, dla zastosowań w medycynie, farmacji, biotechnologii, elektronice, telekomunikacji, mikro-mechanice.

Systemy inteligentne – systemy posiadające wbudowaną logikę przetwarzania informacji, umożliwiającą autonomiczną adaptację ich działania do zmieniających się warunków pracy.

Uniwersalny dostęp do informacji – technologia umożliwiająca dostęp do informacji na komunikacyjnych urządzeniach końcowych, współpracujących w sposób transparentny z sieciami komputerowymi, wykorzystującymi media, protokoły transmisji danych oraz źródła danych. Pozwala na uzyskanie dostępu do informacji w dowolnym miejscu i czasie z użyciem środków komunikacji dostępnych w danym obszarze. Istotą tej technologii jest ukrycie przed użytkownikiem faktu zmiany systemu komunikacji dostępu do danych. Technologia ta wiąże się także z możliwością prezentacji treści w różnej formie: tekstu, obrazów, filmów oraz dźwięku.

Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych – ulepszone terapie medyczne w oparciu o analizę dużych standardowych zestawów danych dotyczących indywidualnych pacjentów i stanu chorób.

Pitching Fight Club
startupy
wydarzenie
Aktywny
Pitching Fight Club

 

Parafrazując słowa Tylera Durdena: jak dużo możesz wiedzieć o swoim biznesie, jeśli nigdy nie pitchowałeś? W projekcie Pitching Fight Club realizowanym przez Inkubator Technologiczny KPT tworzyliśmy przestrzeń do doskonalenia kompetencji prezentacyjnych, inspirowaliśmy do refleksji nad swoim pomysłem na biznes i zachęcaliśmy do szukania partnerów do wspólnych projektów. Projekt był kolejną z wielu form wspierania krakowskiego środowiska startupowego przez nasz Park.

W ramach projektu odbyły się trzy konkursu, w którym młodzi przedsiębiorcy i osoby zainteresowane zbudowaniem swojego startupu prezentowały publiczności swoje pomysły. Pitche oceniali surowi, ale merytoryczni jurorzy – eksperci-praktycy.

Sprawdź prezentacje: o KPT i krakowskim środowisku startupów, o finansowaniu startupów oraz z czym się je startupy.

Patronami projektu byli: #OMG KRK, Cluster Cowork, Lovekrakow.pl. Dziennik Internautów. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Czas realizacji: 1 maja – 31 grudnia 2017

Wartość projektu:  28 040,00 zł

Wkład Województwa Małopolskiego: 14 000,00 zł

Wkład KPT: 14 040,00 zł

Power up your Business in Małopolska
promocja gospodarcza
szkolenia i edukacja
Zakończony
Power up your Business in Małopolska

Krakowski Park Technologiczny jest partnerem w projekcie Power up your Business in Małopolska. Projekt  realizowany jest w ramach działań Centrum Business in Małopolska. Liderem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a drugim partnerem Kraków – Nowa Huta Przyszłości S.A.

Celem projektu jest promocja wybranych obszarów gospodarki i pod tym kątem wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku. Power up your Business in Małopolska obejmuje m.in.

 • uczestnictwo w wydarzeniach targowych, informacyjno-promocyjnych i misjach gospodarczych w takich krajach jak Hiszpania, Niemcy, Francja, Kazachstan, Iran, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam;
 • warsztaty, spotkania, konferencje dla regionalnych przedsiębiorców, eksporterów i jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem ekspertów ds. wymiany handlowej;
 • opracowania, katalogi, publikacje, periodyk gospodarczy i strony internetowe dla przedsiębiorców i partnerów handlowych;
 • promocja inwestycji zagranicznych, rozbudowa bazy ofert inwestycyjnych, globalna promocja regionalnej oferty współpracy.

Dla kogo: projekt skierowany jest do małopolskich firm już eksportujących, bądź rozważających rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej, do biznesu zainteresowanego inwestycjami, szczególnie w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie oraz przedstawicieli jst, którzy chcą doskonalić narzędzia obsługi inwestora.

Rezultaty: podstawowym rezultatem jest wsparcie małopolskiego eksportu oraz wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. Projekt wzmocni także wizerunek regionu jako miejsca, w którym rozwijane są regionalne branże gospodarki, przy wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

 

Dokumenty, prezentacje i formularze – więcej o projekcie – kliknij tutaj

 

Czas realizacji: 1 lutego 2016 – 31 grudnia 2018

Wartość projektu:  8 830 511,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 505 935,10 zł

 

Wartość projektu KPT: 1 978 054 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 901 975,00 zł

Źródło finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Power up your Business in Małopolska 2
promocja gospodarcza
szkolenia i edukacja
Aktywny
Power up your Business in Małopolska 2

Krakowski Park Technologiczny jest partnerem w projekcie Power up your Business in Małopolska 2. Projekt  realizowany jest w ramach działań Centrum Business in Małopolska. Liderem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a drugim partnerem Województwo Małopolskie.

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” przewiduje działania w obszarze promocji małopolskiej oferty gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem branż: Lifescience i Electromobility oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

Celem projektu jest promocja wybranych obszarów gospodarki i wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku. Power up your Business in Małopolska 2 obejmuje m.in.

 • uczestnictwo w wydarzeniach targowych, informacyjno-promocyjnych i misjach gospodarczych w takich krajach jak Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Izrael, USA, Kazachstan, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • szkolenia, spotkania, konferencje dla regionalnych przedsiębiorców, eksporterów i jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem ekspertów ds. wymiany handlowej;
 • opracowania, katalogi, publikacje, periodyk gospodarczy i strony internetowe dla przedsiębiorców i partnerów handlowych;
 • promocja inwestycji zagranicznych, rozbudowa bazy ofert inwestycyjnych, globalna promocja regionalnej oferty współpracy.

Dla kogo: projekt skierowany jest do małopolskich firm już eksportujących, bądź rozważających rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej, do biznesu zainteresowanego inwestycjami (zwłaszcza z sektorów: Lifescience i Electromobility), szczególnie w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie oraz przedstawicieli jst, którzy chcą doskonalić narzędzia obsługi inwestora.

Rezultaty: podstawowym rezultatem jest wsparcie małopolskiego eksportu oraz wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. Projekt wzmocni także wizerunek regionu jako miejsca, w którym rozwijane są regionalne branże gospodarki, przy wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

 

Czas realizacji: 1 marca 2019 – 28 luty 2022

Źródło finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj

 

 

Projekt na Szóstkę
dla młodzieży innowacje
konkurs wydarzenie
Aktywny
Projekt na Szóstkę

„Projekt na Szóstkę” organizowany jest od 2007 roku przez nauczycieli Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Festiwal nie tylko inspiruje młodych, zdolnych informatyków, ale także tworzy własne środowisko: uczniów, absolwentów, przedsiębiorców, a także przedstawicieli firm branży IT i uczelni.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa młodzieży. Krakowski Park Technologiczny jest partnerem strategicznym inicjatywy.

https://www.facebook.com/festiwalinformatycznyzsl

Platforma Startowa – Unicorn Hub
startupy
wsparcie innowacyjności
Aktywny
Platforma Startowa – Unicorn Hub

 

Głównym  celem  projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek.

 

Projekt jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie własnego biznesu. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia maja szansę na grant w wysokości do 800 tys. na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek lub też szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów.

Platforma startowa Unicorn Hub w szczególności wspiera przedsięwzięcia z branż IT/ICT, medycyna/zdrowie publiczne; smart city/transport.

 

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE UNICORN HUB

 

 

 

 

W ramach projektu

Oferujemy kompleksowy program inkubacyjny obejmujący:

 • opiekę dedykowanego managera inkubacji
 • dostępu do usług podstawowych (m.in. wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługi księgowej, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, podstawowego wsparcia marketingowego oraz dostępu do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe
 • usług specjalistycznych wynikających  z iteratywnej mapy rozwoju produktu, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego

 

Regulamin projektu: KLIKNIJ TU

 

Aplikuj już dziś: KLIKNIJ TU

Wypełniając wniosek, wybierz „Unicorn Hub”

 

 

Dowiedz się więcej

Zespół Platformy Startowej – Unicorn Hub zaprasza na konsultacje z ekspertami w zakresie przygotowania wniosku do programu.

 

Umów się spotkanie lub rozmowę:

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl
Tel.: 81 710 46 30

 

 

Kontakt z Unicorn Hub

e-mail: unicorhub@oic.lublin.pl

Tel.: 81 710 46 30

 

 

Lider projektu

 

 

Partnerzy

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego Parku Technologicznego
szkolenia i edukacja
Zakończony
Rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego Parku Technologicznego

Projektem uzupełniającym projekt inwestycyjny był projekt promocyjny i doradczy – „Rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego Parku Technologicznego”, również finansowany z Działania 1.3 SPO-WKP 2004-2006. Projekt dotyczył przygotowania działań promocyjnych i szkoleniowych związanych z powstającym inkubatorem technologicznym KPT.

 

Projekt umożliwił przygotowanie bazy i systemu zarządzania informacją, pozwolił na budowę strony internetowej inkubatora http://www.technoinkubator.com/ , a także jego wizualną identyfikację. W ramach projektu zawiązana została także Rada Inkubatora Technologicznego KPT, jako grupa ekspertów wspierająca proces aplikacyjny do inkubatora.

Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości
dla młodzieży
szkolenia i edukacja
Zakończony
Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości

Program edukacyjny skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego, którego autorami są: Wydział Edukacji Powiatu Krakowskiego oraz firma VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania. Krakowski Park Technologiczny był jednym z partnerów inicjatywy.

 

Projekt odpowiadał na potrzebę rozwijania edukacji ekonomicznej, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych na dynamicznym rynku pracy. Idea programu wpisywała się w popularny model otwartej szkoły, łączący edukację z życiem.

Głównymi celami programu były: aktywizacja postawy przedsiębiorczej oraz pokazanie młodzieży środowiska pracy w różnych jego aspektach.

 

Uczestnicy programu rozwijali w sobie m.in.: determinację w działaniu, umiejętne wyznaczanie i realizowanie celów, pracę zespołową, komunikację, umiejętność zarządzania czasem i kreatywność.

S3HubsinCE
innowacje
wsparcie innowacyjności
Aktywny
S3HubsinCE

Celem projektu S3HubsinCE jest uruchomienie współpracy ponadnarodowej w celu promocji strategii RIS3 (Strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji), poprzez stworzenie ponadnarodowej struktury wsparcia w ramach Digital Innovation Hubs (Huby Innowacji Cyfrowej). Pozwoli to na zbudowanie trwałych powiązań pomiędzy interesariuszami RIS3 oraz promowanie strategicznej współpracy w oparciu o model potrójnej helisy (Triple Helix) przy włączeniu modelu poczwórnej helisy (Quadruple Helix).

 

Cele szczegółowe:

 

– zbudowanie funkcjonalnej, międzysektorowej i ponadnarodowej sieci doskonałości technologicznej

– inicjowanie współpracy w obszarze RIS3 na poziomie ponadnarodowym oraz mapowanie trendów i priorytetów technologicznych dla Europy Środkowej

– utworzenie trwałego ponadnarodowego Hubu Innowacji Cyfrowej dla RIS3 w celu wymiany wiedzy i innowacji na bazie priorytetów obszarów technologicznych

– stworzenie rekomendacji dla polityk, w tym priorytetów tematycznych dla ponadnarodowej współpracy w zakresie RIS3 oraz umocnienie trwałości rezultatów projektu na bazie wdrożeń pilotaży

 

Konsorcjum projektowe złożone jest z 10 partnerów reprezentujących kraje Europy Środkowej (Austria, Niemcy, Włochy, Polska, Słowenia, Węgry, Chorwacja). Dodatkowo w projekcie uczestniczy 10 regionalnych partnerów stowarzyszonych .

 

Lista Partnerów:

(Rola) – Partner (Kraj)
LP1 – Carinthia University of Applied Sciences (Austria)
PP2 – Forschung Burgenland GmbH (Austria)
PP3 – Bwcon GmbH (Niemcy)
PP4 – Frauenhofer Institut for Machine Tools and Forming Technology (Niemcy)
PP5 – Intellimech Consortium (Włochy)

PP6 – Ecipa – Training and Service Agency Limited Liability Consortium (Włochy)
PP7 – Krakow Technology Park (Polska)
PP8 – Slovenian Tool and Die Development Center (Słowenia)
PP9 – Pannon Business Network Association (Węgry)
PP10 – Croatian Chamber of Economy (Chorwacja)

 

Rola: Partner projektu
Koordynator projektu: Urszula Woźniak, uwozniak@kpt.krakow.pl

Zespół projektowy: Agnieszka Włodarczyk, Monika Machowska, Barbara Wityńska-Słącz, Agata Grochal-Kolarska

Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej z Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Strona Programu: www.interreg-central.eu/Content.Node/S3HubsinCE.html

Budżet projektu: 1.680.562,91 euro

Data rozpoczęcia: 01/03/2019
Data zakończenia: 28/02/2022

„Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP”
promocja gospodarcza
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
„Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP”

Projekt był odpowiedzią na potrzeby kapitałowe innowacyjnych przedsiębiorców. W jego wyniku powstała platforma łącząca ludzi z innowacyjnymi pomysłami oraz instytucje i biznesmenów świadomych swych finansowych możliwości.

 

W ramach projektu działaniami informacyjnymi i promocyjnymi zostało objęte ponad 350 osób. Podczas giełd start-upów zaprezentowało się 25 przedsiębiorców, a podczas forów inwestorów – 10 podmiotów oferujących wsparcie kapitałowe.

 

Dzięki „Sieci inwestorów KPT” dotychczas dwie firmy odniosły sukces, uzyskując wsparcie kapitałowe na rozwój.

 

Na zakończenie projektu wydana została publikacja „Kapitał na rozwój – perspektywa inwestora i przedsiębiorcy”, będąca swoistym poradnikiem dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku inwestycji podwyższonego ryzyka.

Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii
startupy
szkolenia i edukacja
Zakończony
Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii

Kolejnym projektem ściśle związanym z ideą rozwoju inkubatora technologicznego KPT na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego był projekt „Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii”, finansowany z Działania 2.6 ZPORR 2004-2006. Głównym celem inicjatywy było przeszkolenie projektodawców oraz wybór najlepszych pomysłów, dla których przygotowano specjalistyczne analizy i biznesplany. Najlepsze projekty firm uzyskały także prawo do bezpłatnego, półrocznego korzystania z biur i infrastruktury inkubatora.

 

W trakcie dwóch edycji projektu przeszkolono w zakresie zakładania przedsiębiorstw, źródeł finansowania, przygotowania wstępnego biznesplanu oraz wdrażania innowacyjnego produktu na rynek blisko 200 uczestników. Warsztaty miały formę dwudniowych spotkań przeprowadzonych na uczelniach będących partnerami projektu – Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej. Oprócz warsztatów uczestnicy mieli także możliwość uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach.

Realizacja projektu umożliwiła wydanie publikacji promującej firmy, które powstały dzięki tej inicjatywie. Dodatkową formą promocji była konferencja, która odbyła się z okazji zamknięcie całego przedsięwzięcia.

SISCODE
innowacje
wsparcie innowacyjności
Zakończony
SISCODE

Society in Innovation and Science through CODEsign

Akronim: SISCODE

 

Celem projektu SISCODE jest wprowadzenie metodologii i narzędzi projektowych – w tym wykorzystania metodologii Living Lab – do planowania i odpowiedzialnego zarządzanie badaniami i innowacjami, poprzez opracowanie efektywnych mechanizmów i instrumentów wspierających wspólne projektowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Efektem ma być płynne przejście od idei nowych rozwiązań i polityk, do ich wdrożenia.

 

Projekt SISCODE koncentruje się na procesie współtworzenia i jego roli w realizacji zaangażowania publicznego (Public Engagement, PE) oraz odpowiedzialnego badania i innowacji (Responsible Research and Innovation, RRI). Te ostatnie cele polityki wymagają wczesnego zaangażowania wielu podmiotów – w tym społeczeństwa – w naukę i innowacje, gdyż zaangażowanie społeczne rzadko wykracza poza etap konsultacji. W tym kontekście pojawienie się koncepcji współtworzenia jest zjawiskiem, które wymaga uwagi, ponieważ łączy się ściśle z innowacją społeczną (Social Innovation, SI). Oddolny proces i społeczne cechy współtworzenia mają potencjał, by wspierać współprodukowanie rozwiązań przez wiele zainteresowanych stron, przy wzajemnym oddziaływaniu administracji publicznej, sektora prywatnego i społeczeństwa.

 

W ramach projektu SISCODE porównanych zostanie 40 ekosystemów tworzenia innowacji społecznych służących mieszkańcom, administracji i biznesowi w całej Europie. 15 ekosystemów natomiast zostanie poddanych szczegółowej analizie pod kątem procesów współtworzenia innowacyjnych rozwiązań z perspektywy zaangażowania lokalnych, regionalnych i krajowych interesariuszy w proces wdrażania polityki UE, w aspekcie odpowiedzialnego badania i rozwoju (RRI). Wybór dobrych praktyk opierać się będzie na analizie różnorodnych ram kulturowych, instytucjonalnych i regulacyjnych, w których powstają innowacje, a także ich poziomu dojrzałości technologicznej oraz umiejscowienia w procesie transferu z nauki do biznesu. W analizie ekosystemów szczególna uwaga zostanie poświęcona interakcjom między modelami zarządzania, zrozumieniu wpływów różnorodnych ram kulturowych, instytucjonalnych, specyfiki grup interesariuszy biorących udział w innowacjach społecznych, a także wyzwaniom społecznym, na które odpowiadają rekomendowane rozwiązania innowacyjne.

 

Rezultatem projektu będzie stworzenie na poziomie ponadnarodowym systemu 10 laboratoriów tworzenia innowacji, w oparciu o doświadczenie oraz wypracowane standardy i praktyki trzech europejskich sieci: europejskiej sieci żywych laboratoriów ENoLL, międzynarodowej sieci Fab Labs oraz europejskiej sieci centrów nauki i muzeów Ecsite. Laboratoria wdrożą różnorodne koncepcje współtworzenia oraz praktyczne rozwiązania dotyczące konkretnych wyzwań w procesie integracji społeczeństwa w dziedzinie nauki i innowacji.

 

Projekt SISCODE wykorzysta potencjał innowacyjny lokalnych, regionalnych i krajowych twórców polityki poprzez dostarczenie najlepszych powiązań – które już istnieją między żywymi laboratoriami reprezentowanymi przez trzy niezależne sieci laboratoriów – a także stworzenie paneuropejskiego modelu współpracy gwarantującego skalowalność i powtarzalność metodologii i narzędzi w zakresie odpowiedzialnego badania i rozwoju (RRI) , zgodnego z polityką UE. Działania te powinny pozytywnie wpłynąć na transfer technologii pomiędzy kluczowymi podmiotami systemów innowacyjności.

 

Zakres zadań KPT: Poza aktywnym uczestniczeniem w zadaniach projektowych na wszystkich etapach projektu, Krakowski Park Technologiczny jest w szczególności odpowiedzialny za organizację wydarzeń upowszechniających wypracowane dobre praktyki w zakresie innowacji społecznych, w tym w obszarze zdrowia i sprawności fizycznej w ramach koncepcji smart city (hackatony, warsztaty, dni otwarte itp.).

 

Projekt jest finansowany ze środków Horyzontu 2020 w ramach projektów badawczo-innowacyjnych (Research and Innovation Action, RIA).

 

Konsorcjum projektu SISCODE jest złożone z partnerów dobrze wyważonych instytucjonalnie i geograficznie tak, aby zapewnić jak największą różnorodność stosowanych narzędzi i wypracowanych praktyk oraz jak najszerszy zasięg ekspansji (poprzez zapewnienie dotarcia do jak największej ilości podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych na szczeblu krajowym i regionalnym).

Partnerzy SISCODE pochodzą z 13 różnych krajów Europy: Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Serbia, Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania.

 

 

Lista Partnerów

(Rola) – Partner (Kraj)

(LP) Politecnico di Milano (Włochy)

(P1) Agenzia per la Promozione della Ricera Europea (Włochy)

(P2) Technische Universitat Dortmund (Niemcy)

(P3) Association Europeenne des Expositions Scientifiques Techniques et Industrielles (Belgia)

(P4) Stichting Museum Voor Industrie en Samenleving (Holandia)

(P5) Sociedade Portuguesa de Inovacao – Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovacao S.A. (Portugalia)

(P6) Institute d’Arquitectura Avancada de Catalunya ( Hiszpania)

(P7) Ciencia Viva –Agencia Nacional Para A Cultura Cientifica e Tecnologica (Portugalia)

(P8) Association Traces Theories et Reflexions sur l Apprendre la Communication et l Education Scientifiques (Francja)

(P9) Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja)

(P10) University College London (Wielka Brytania)

(P11) Biosense Institute – Research and Development Institute for Information Technologies in Biosystems ( Serbia)

(P12) The Provost, Fellows, Foundation Scholars & The Other Members of Board of the College of the Holy & Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin (Irlandia)

(P13) Krakowski Park Technologiczny (Polska)

(P14) Dansk Design Centre (Dania)

(P15) Makea Industries Gmbh (Niemcy)

(P16) Foreningen Maker (Dania)

(P17) European Network of Living Labs (Belgia)

 

 

Opis projektu

Temat: Society in Innovation and Science through CODEsign – Społeczeństwo w innowacjach i nauce dzięki CODEsign

Rola: Partner Projektu

Koordynator projektu: Agnieszka Włodarczyk, +48 12 345 32 12, awlodarczyk@kpt.krakow.pl

Zespół projektowy: Monika Machowska, Aleksandra Gabriel, Joanna Prusak-Cieślik

Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej z Programu Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme, umowa nr 788217

 

 

 

 

 

Budżet projektu: 3 999 268,8 euro

Data rozpoczęcia: 01/05/2018

Data zakończenia: 30/04/2021

 

 

 

 

 

 

SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast
smart city
badania i raporty
Zakończony
SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast

Projekt ,,SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” realizowany był przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. jako lidera projektu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa oraz partnerami zagranicznymi reprezentującymi wiodące instytucje z obszaru smart city tj. Forum Virium z Helsinek i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu.  W ramach projektu powstała strategia typu smart city dla Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, przy wykorzystaniu funkcjonujących w tym obszarze doświadczeń międzynarodowych. Uzupełnieniem było opracowanie i wdrożenie dwóch projektów pilotażowych: portalu Apps4Krk oraz mikroparku. Projekt był realizowany od września 2013 do września 2015 roku. Całkowity koszt projektu 1.947.722,64 zł.

 

 

STRATEGIA SMART_KOM czyli mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

 

Propozycje projektów

 

Więcej: sse.krakow.pl/pl/smart-kom.html

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce
promocja gospodarcza
szkolenia i edukacja
Aktywny
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

 

Krakowski Park Technologiczny razem z Województwem Małopolskim realizuje projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa małopolskiego poprzez organizację cyklu szkoleń oraz świadczenie usług doradczych dla przedstawicieli 85 JST.

Zakres kompleksowego wsparcia będzie obejmował diagnozę potrzeb, organizację szkoleń i doradztwo. Realizacja projektu poprzez założone zadania tj. szkolenia, wizyty studyjne pozwoli uczestnikom na wypracowanie relacji, które tworzyć będą podstawę do budowania regionalnej sieci współpracy.

 

Czas realizacji: 1 marca 2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu:  2 095 783,00 zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

System nowoczesnej gospodarki Małopolski
promocja gospodarcza
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
System nowoczesnej gospodarki Małopolski

Projekt został zrealizowany we współpracy Krakowskiego Parku Technologicznego z Województwem Małopolskim – liderem projektu w ramach działania ZPORR 2.6. W wyniku przedsięwzięcia zacieśniono współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu, a także zbudowano platformę komunikacji w zakresie przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. Głównymi odbiorcami projektu były środowiska małopolskich MSP, podmioty zaangażowane w tworzenie i rozwój inicjatyw klastrowych oraz środowiska naukowo-badawcze i akademickie.

 

W ramach projektu zrealizowane zostały:

– kampania wizerunkowa regionalnego systemu nowoczesnej gospodarki, w ramach której znalazły się: spot telewizyjny, dodatek do Dziennika Polskiego, reklama prasowa oraz materiały prasowe na temat projektu

– spotkania warsztatowo-szkoleniowe, w ramach których dostarczona została specjalistyczna wiedza z zakresu funkcjonowania i organizacji ośrodków innowacji oraz sposobu współpracy między nimi

– baza informacyjna o nowoczesnej gospodarce, znajdująca się na portalu internetowym Wrota Małopolski oraz wdrożone społecznościowe mechanizmy wymiany informacji

Toulouse Innovation Adventure
startupy technologie kosmiczne
wyjazd
Zakończony
Toulouse Innovation Adventure

Krakowski Park Technologiczny realizuje projekt „Toulouse Innovation Adventure” – wyjazd networkingowo-studyjny do Tuluzy dla osób chcących rozwijać się w sektorze kosmicznym.

 

Cele wyjazdu:

 

1. Wspieranie przedsiębiorczości w Krakowie.
2. Podniesienie kompetencji oraz inspirowanie ludzi z krakowskiego środowiska startupowego i SpaceTech w ramach wyjazdu studyjnego do Tuluzy – europejskiej „stolicy” branży kosmicznej, wraz z rozbudowanym programem wizyty.
3. Rozbudowa networkingu przedstawicieli tego środowiska poprzez spotkania z branżowymi partnerami biznesowymi z Tuluzy.
4. Wzrost świadomości osób biorących udział w projekcie w zakresie form współpracy międzynarodowej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Pobierz regulamin: TIA – regulamin 2019

 

Relacja z wyjazdu „Toulouse Innovation Adventure” – przeczytaj 

Transnational Technology Transfer Enterprise Agents
innowacje
szkolenia i edukacja
Zakończony
Transnational Technology Transfer Enterprise Agents

Celem projektu jest zwiększenie oraz podniesienie umiejętności i kompetencji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie ponadnarodowego transferu technologii oraz zwiększenie zaangażowania prywatnych interesariuszy i instytucji publicznych w kreowaniu właściwych polityk publicznych i warunków wspierających rozwój MŚP.

 

Założeniem projektu jest wyrównanie luki między MŚP na poziomie ponadnarodowym w zakresie transferu procesów innowacyjnych i transferu technologii (uproszczenie języka technologicznego i zdefiniowanie potrzeb kompetencyjnych w obszarze B+R) w celu przyspieszenia i wzmocnienia transferu technologii z ośrodków naukowych od firm, stworzenie nowej uniwersalnej metodologii szkoleń bazującej na międzynarodowym know-how, w oparciu o profil kompetencji TTTEA, wypracowanie i wdrożenie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz używaniem otwartych zasobów edukacyjnych.

 

Fazy projektu:

Faza 1 – przegląd wiedzy nt istniejących mechanizmów szkoleniowych ułatwiających transfer technologii. Opracowanie idealnego profilu kompetencji TTTEA.

Faza 2 – Opracowanie schematu szkolenia ponadnarodowego w zakresie transferu technologii (blueprint). Zaprojektowanie wspólnej platformy szkoleniowej.

Faza 3 – Przeprowadzanie pilotażowych testów platformy szkoleniowej do nauki dla agentów zajmujących się transferem technologii: platforma e-learning dla profesjonalistów transferu technologii.

Faza 4 – Przeprowadzenie pilotażowych szkoleń i opracowanie manual (przewodnika).

 

O Programie:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską
w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Projekt realizowany jest w ramach nowego Programu Unii Europejskiej Erasmus + na lata 2014-2020: Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 

Strona Programu:  http://erasmusplus.org.pl

 

Lista Partnerów:

CSMT Gestione (lider projektu), Brescia, Włochy

COPAN (partner projektu), Włochy,

PolymerMAT (partner projektu), Niemcy

POMURSKI TEHNOLOSKI PARK (partner projektu), Promurje, Słowenia

Campus 2 (partner projektu), Austria

Evolaris (partner projektu), Austria

KPT (partner projektu), Polska

 

Koordynator projektu: Agnieszka Włodarczyk, Tel. +48 12 345 32 12, awlodarczyk@kpt.krakow.pl

Czas realizacji: 3. 10.2016 – 06.02.2019 (32 miesiące)

Wartość projektu: 417 215,00 euro

Źródło finansowania Erasmus Plus

 

Watify
ICT
wsparcie przedsiębiorczości
Zakończony
Watify

Watify jest inicjatywą non-for-profit, prowadzoną przez Komisję Europejską. To projekt, który zachęca przedsiębiorców do przestawienia się na technologię cyfrową.

 

Każdy ma wątpliwości zanim założy firmę lub zastosuje w niej technologię cyfrową. Ale nie mogą one stać się pretekstem do poddania się.

Wątpliwości są pomocne. Wskazują właściwy kierunek i podpowiadają odpowiednie pytania. Nie pozwól, by Cię sparaliżowały.

Na platformie Watify znajdziecie odpowiedzi na takie pytania jak m.in.:

 

Chcesz założyć własną firmę? Zainspiruj się i znajdź odpowiedzi na swoje wątpliwości na stronie WatifyStart.

 

Szukasz sposobów zastosowania technologii cyfrowej w swojej firmie? Na stronie WatifyTransform zachęcą Cię przedsiębiorcy, którzy wykorzystali nowoczesne technologie do przekształcenia swoich firm.

 

Chcesz w tym uczestniczyć? Weź udział w wydarzeniu lub sam zorganizuj spotkanie Watify.

 

Chciałbyś podzielić się swoimi wątpliwościami i znaleźć odpowiedzi? Sprawdź w części Wątpliwości (Doubts).

 

W ramach projektu Watify wybrano krajowych partnerów, którzy zajmują się w swoich krajach jego promocją i upowszechnianiem. Jednym z takich partnerów jest Krakowski Park Technologiczny, który promuje projekt m.in. poprzez organizację inspirujących wydarzeń związanych z cyfrową przedsiębiorczością.

 

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.