Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak określić status przedsiębiorstwa?

 

Aby określić status przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę:

 

– liczbę zatrudnionych osób

 

oraz

 

– roczny obrót lub całkowity bilans roczny.

 

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego.

 

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (bez względu na długość okresu zatrudnienia), lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR.

 

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość. Zachowuje ono status, jaki miało na początku roku, chyba że zjawisko to powtarza się w ciągu kolejnych dwóch lat – wówczas następuje zmiana statusu.

 

Wyjątkowo, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, utraci swój status z dniem przejęcia, a okres dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na taką zmianę nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania.

 

Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób (RJR) Roczny obrót (EUR)   Całkowity bilans roczny (EUR)
Duże >250 > 50 mln lub > 43 mln
Średnie <250 ≤ 50 mln lub ≤ 43 mln
Małe <50 ≤ 10 mln lub ≤ 10 mln
Mikro <10 ≤ 2 mln lub ≤ 2 mln

 

Oprócz danych podstawowych przedsiębiorstwa należy zbadać, czy jest to podmiot samodzielny, czy powiązany (kapitałowo lub poprzez osoby wspólników/udziałowców) z innymi przedsiębiorcami.

 

Przedsiębiorstwo samodzielne to przedsiębiorstwo, które nie jest powiązane z żadnym innym przedsiębiorstwem lub posiada mniej niż 25 proc. Udziałów lub praw głosów w innym przedsiębiorstwie. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników i dane finansowe ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.

 

Przedsiębiorstwo partnerskie to przedsiębiorstwo, które posiada (samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym) co najmniej 25 proc. lecz nie więcej niż 50 proc. kapitału lub praw głosów w innym przedsiębiorstwie. W przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego należy dodać do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych (wyrażonej jako RJR) i danych finansowych wszystkich przedsiębiorstw partnerskich. Procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub w głosach (w zależności, który jest większy).

 

Kontakt

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

biuro@kpt.krakow.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

NIP 675-11-57-834

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.